Zarządzanie jakością

Obok szerokich działań innowacyjnych, konsekwentna i radykalna polityka jakości uczyniły firmę Zentis wiodącym przetwórcą owoców w Europie.

Zarządzanie jakością procesów jak również regularne kontrole i certyfikacje są równie ważne jak wymiana informacji z ekspertami z zewnątrz i niezależnymi instytutami badawczymi. Dzięki temu nasze produkty odpowiadają najbardziej aktualnym wymogom jakościowym.

We wszystkich naszych zakładach bezkompromisowy system zapewnienia jakości Zentis przebiega jak czerwona nić poprzez cały proces produkcyjny – od kraju pochodzenia surowców aż do wywozu produktu gotowego.

Służą temu nie tylko najnowocześniejsze linie produkcyjne lecz także odpowiednio wyszkoleni pracownicy, którzy dzięki dużemu doświadczeniu i zaangażowaniu zapewniają stale wysoką jakość Zentis.

Istotnym instrumentem bezpieczeństawa żywności jest koncepcja HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Cały proces produkcyjny poddawany jest regularnie analizie zagrożeń. Liczne środki zapobiegawcze i nadzór procesów w wyznaczonych punktach kontrolnych gwarantują bezpieczne wytwarzanie oraz wysoką jakość produktów.

Naszym głównym dostawcą jest natura.  Surowce stosowane przez nas podlegają wahaniom zależnym od natury. Aby móc jednak zagwarantować na trwałe wysoką jakość, już przy wyborze surowców stosujemy nasz system zabezpieczenia jakości.

Długoletnia  wspólpraca oraz audytowanie naszych dostawców są gwarantem trwałej jakości. Ponadto wszystkie surowce w ramach kontroli wejścia surowca poddawane są dokładnej kontroli pod kątem cech sensorycznych  takich jak wygląd, zapach i smak. Prócz tego, prowadzone są różne badania chemiczne, fizyczne oraz mikrobiologiczne. Dzięki wsparciu zewnętrznych laboratoriów i specjalistów w każdym momencie zapewniona jest możliwość uzyskania niezależnej                   i niezawodnej opinii. Dopiero po dopuszczeniu surowce trafiają na produkcję.

Istotną częścią  konceptu jakościowego Zentis  są kontrole jakościowe towarzyszące całemu procesowi produkcji. Zastosowanie IPC (In-Prozess-Kontrolle) oraz  surowe wymogi przepisów prawnych dotyczących żywności oraz rozporządzenia Unii Europejskiej, poprzez stałe, surowe kontrole na wszystkich płaszczyznach procesu produkcyjnego gwarantują, że wszystkie produkty Zentis  odpowiadają wysokim wymogom stawianym przez nas samych i przez naszych klientów.

Zakończeniem stałych procesów kontrolnych jest kontrola wyjściowa towaru. Wszystkie produkty  są ponownie kontrolowane  pod względem sensorycznym, mikrobiologicznym oraz pod kątem parametrów jakościowych, zanim zostaną dostarczone do handlu lub do przetwórstwa.

Certyfikacja

System jakości Zentis jest kontynuowanym procesem, który jest stale aktualizowany i optymalizowany. Dlatego też nie tylko nasze produkty lecz również system zapewnienia jakości podlega regularnym kontrolom.

Wymogi International Featured Standard Food () są każdego roku sprawdzane przez niezależne instytucje certyfikujące, które oceniają procesy w przedsiębiorstwie oraz prawidłowe stosowanie  wszystkich działań jakościowych. Prócz bezpieczeństwa żywności również higiena pracowników i zakładu oraz stałe szkolenia pracowników są ważnymi działaniami w tym zakresie.

Od roku 1993 Zentis uzyskuje przy każdej kontroli IFS najwyższy stopień oceny („higher level“). Oznacza to: najwyższe oceny za najlepszą jakość w całym procesie produkcji – od prawie 20 lat. Chcemy konsekwentnie podążać dalej tą drogą.